Algemene Voorwaarden

The Clubhouse vof

Bankrekeningnummer   NL96BUNQ20.34.64.10.43
Kvk- nummer:               74229338
BTW-nummer:              NL 8598.1738.B01

The Clubhouse is kantoorhoudende aan de Daniel Goedkoopstraat 8, 1096 BD Amsterdam.

Offerte:
De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die The Clubhouse voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever:
Degene die aan The Clubhouse een opdracht verstrekt.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen The Clubhouse en Opdrachtgever.

Werkzaamheden:
Alle door The Clubhouse ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Clubhouse en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die The Clubhouse verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
  • Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. The Clubhouse wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. Garantie
  • The Clubhouse zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • The Clubhouse zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt The Clubhouse zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan The Clubhouse ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Clubhouse het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 1. Offertes
  • Alle Offertes van The Clubhouse zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan The Clubhouse tot het aangaan van een Overeenkomst. The Clubhouse heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of opdracht te weigeren.
  • Een Overeenkomst tussen The Clubhouse en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat The Clubhouse een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  • Offertes en aanbiedingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Clubhouse begint met het uitvoeren van de diensten, dan geldt de inhoud van de offerte, aanbieding of opdracht als overeengekomen en zijn deze voorwaarden van toepassing.
  • In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst dient zulks schriftelijk met aangetekend schrijven door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan The Clubhouse onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden, 50% van het geoffreerde bedrag en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering. 
 2. Meerwerk
  • Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd (‘Meerwerk’). Indien met instemming van de opdrachtgever Meerwerk moet worden verricht, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de nader overeen te komen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan The Clubhouse een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.
 3. Betaling
  • The Clubhouse factureert maandelijks en voorafgaand aan de maand waarin de werkzaamheden plaatsvinden het verschuldigde honorarium/retainerfee. Bureaukosten, out of pocketkosten en kosten van derden worden achteraf gefactureerd, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht.
  • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum van € 50,–.
 1. Intellectuele eigendommen
  • The Clubhouse behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van tekeningen, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes, plannen en andere bescheiden die The Clubhouse in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
  • Alle door The Clubhouse verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, plannen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The Clubhouse worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van The Clubhouse, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Clubhouse.
  • Zonder schriftelijke toestemming van The Clubhouse mogen de door haar verstrekte tekeningen, offertes, afbeeldingen, schetsen, plannen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
  • De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan The Clubhouse een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door The Clubhouse gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van The Clubhouse aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij The Clubhouse berusten.
 1. Aansprakelijkheid / Vrijwaring
  • The Clubhouse is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door The Clubhouse geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar The Clubhouse aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is The Clubhouse in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-) onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten of anderszins.
  • The Clubhouse is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketingadviezen, reclame adviezen, workshops en trainingen.
  • Indien The Clubhouse, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van The Clubhouse exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende overeenkomst.
  • Opdrachtgever vrijwaart The Clubhouse tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in overeenkomsten tussen opdrachtgever en The Clubhouse
  • The Clubhouse is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. The Clubhouse kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.
 1. Overmacht
  • In geval van tijdelijke overmacht is The Clubhouse gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.
  • In geval van blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop The Clubhouse geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van The Clubhouse kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht
  Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en The Clubhouse worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google